ابتدا تمامی فیلدها را تکمیل کرده و سپس دکمه ی ثبت را فشار دهید
https://github.com/igoshev/laravel-captcha